Kategorie

Odběr novinek

Všeobecné smluvní podmínky poskytování webhostingu a pronájmu serverů PrestaCS

Ing. Stanislav Novák, provozovatel služby PrestaCS, vydává v souladu s §273 zák. č. 513/1991 Sb. tyto všeobecné smluvní podmínky jako součást smlouvy mezi poskytovatelem služby a uživatelem.

Poskytovatel:
Ing. Stanislav Novák, Tyršova 593, 391 65 Bechyně, IČO: 86868080, DIČ: CZ6508236669
na straně jedné

a uživatel na straně druhé

se budou řídit těmito Smluvními podmínkami poskytování hostingových služeb pro PrestaShop.

1. Úvodní ustanovení a předmět smlouvy

1.1 Poskytovatel provozuje hostingové služby služby optimalizované pro e-shop PrestaShop na serverech sloužících jen k tomuto účelu.

1.2 Uživatelem je fyzická nebo právnická osoba, které poskytovatel poskytuje hostingové služby na základě objednávky služeb, která byla uskutečněna písemněči elektronicky.

1.3 Smlouva vzniká objednáním služeb webového hostingu PrestaShop a zaplacením ceny služby podle ceníku nebo ceny fakturované poskytovatelem. Uživatel se zavazuje řídit se těmito podmínkami.

2. Práva a povinnosti poskytovatele

2.1 Poskytovatel pronajímá uživateli prostředky sdíleného hostingového serveru, který slouži pouze pro provozování obchodu postaveném na systému PrestaShop. Součástí služeb je provoz webu na Linuxovém serveru (serverech) s nainstalovaným softwarem podle této specifikace:

a) Apache HTTP Server
b) PHP 5.x nebo 7.x
c) MySQL nebo MariaDB
d) E-mailové služby pro příjem a odesílání pošty POP3, IMAP a SMTP.

Kromě uvedeného software může poskytovatel pro uživatele zpřístupnit další služby. Poskytovatel se zavazuje nastavit všechny součástí systému tak, aby bylo zabezpečeno bezproblémové používání e-shopu v systému PrestaShop verze 1.6.x nebo 1.7.x

2.2 Uživatel má k dispozici bezplatné zkušební období v měsíci, ve kterém smlouvu uzavřel. Placené období začíná až 1. den dalšího měsíce po uzavření smlouvy. Hosting bude poskytovatel provozovat minimálně po dobu jednoho roku od uzavření smlouvy, pokud nedojde k výpovědi smlouvy objednavatelem.

2.3 Součástí hostingu mohou být i další dohodnuté služby podle specifikace objednávky.

2.4 Poskytovatel garantuje dostupnost e-shopu uživatele na 99,9 % co představuje maximální celkový výpadek 8 hodin 45 minut ročně. Vpřípadě výpadku služby poskytovatele na dobu delší je poskytovatel povinen vrátit uživateli 30% z fakturované předplacené částky služby. Garance dostupnosti se netýká výpadku konektivity, který je způsobený třetí stranou, nebo činností uživatele.

2.5 Poskytovatel garantuje uživateli prostor pro webové stránky a poštu bez omezení kapacity pouze pro účely uvedené v bodě 3.2. Pro jednu doménu je možné vytvořit neomezený počet subdomén.

2.6 Poskytovatel umožní uživateli spouštět na serveru až 5 úloh denně pomocí cronu.

2.7 Poskytovatel zabezpečí archivaci dat uživatele v tomto rozsahu: archiv webu 1x týdně, archiv e-mailů 1x denně, archiv databáze 4x denně. Přičemž po uplynutí 30 dnů od archivace dat se uchovává pouze jeden archiv webu, emailů a databáze za každý ukončený měsíc. Obnova dat je určená prioritně na obnovu systému poskytovatelem v případě technických problému.

2.8 Když je součástí objednávky i registrace a správa domény, provozovatel fakturuje uživateli i služby spojené s registraci a prodloužením, resp. převodem domény.

2.9 V případě ukončení smlouvy umožní poskytovatel uživateli přístup ke všem aktuálním zálohám sytému. Tyto zálohy zahrnují archiv webu, archiv e-mailů a archiv databáze.

2.10 Provozovatel neumožňuje prodej a propagaci erotického zboží nebo pornografie, prodej alkoholických nápojů, prodej léků a zakázaných látek. V připadě pochybností o legálnosti nabizeného sortimentu může provozovatel hosting odmítnout nebo zrušit.

3. Práva a povinnosti uživatele

3.1 Uživatel je povinen uhradit fakturovanou částku poskytovateli nejpozději do data její splatnosti. Poskytovaná služba bude fakturována ihned po zprovoznění služby a následně podle periody zadané objednávky (měsíčně, čtvrtletně nebo ročně). V případě neuhrazení fakturované částky do termínu splatnosti je poskytovatel oprávněn pozastavit poskytované služby. Jestli zákazník neuhradí fakturu na základě výzvy ani do 30 dnů od data vystavení faktury, poskytovatel může jednostranně odstoupit od smlouvy a zrušit webovou prezentaci a veškerá data uživatele.

3.2 O vrácení poplatku podle bodu 2.4 musí požádat uživatel písemně nebo elektronicky e-mailem.

3.3 Obsah WWW stránek e-shopu zákazníka a elektronická komunikace e-maily musí souviset s předmětem činnosti obchodu. Součástí webu uživatele mohou být i statické HTML stránky určené na podporu prodeje.

3.4 Základní služba je určena pouze pro jednu doménu a jeden obchod. Rozšířená služba umožňuje uživateli provozovat další obchody na vlastních doménách za zvýhodněnou cenu sníženou pro 2. až 4. obchod o 30%, pro 5. a další obchody o 50% z ceny základní služby. Zvýhodněna cena za rozšířenou službu platí pouze tehdy, je-li uživatel současně provozovatelem všech objednaných obchodů.

3.5 Uživatel na webových stránkách nesmí publikovat obsah, který je v rozporu se zákonem nebo dobrými mravy. Dále nesmí nabízet zboží nebo publikovat informace, které propaguji prodej erotického zboží nebo pornografie, prodej alkoholických nápojů, prodej léků a zakázaných látek.
Uživatel nesmí používat hosting poskytovatele na zasíláni spamu, přičemž spamem se rozumí jakákoliv e-mailová korespondence, ke kterému nedal příjemce e-mailu dobrovolný souhlas.
Uživatel nesmí využívat služby takovým způsobem, který by vedl k porušení práva poskytovatele nebo by mohl zapříčinit znevýhodnění ostatních uživatelů při sdíleném využívání prostředků serveru. Uživatel nesmí využívat poskytnuté prostředky serveru ani takovým způsobem, který by mohl vést k porušení nebo poškození provozu serveru.

3.6 Porušení jakékoliv části článku 3.5 opravňuje poskytovatele k pozastavení či zrušení veškerých služeb poskytovaných uživateli bez náhrady.

3.7 Uživatel má nárok na bezplatnou obnovu dat ze zálohy v důsledku jejich poškození nebo přepsání, které bylo způsobeno uživatelem jednou ročně. Další obnova dat ze zálohy může být zpoplatněna podle ceníku uvedeného na stránkách poskytovatele.

4. Společná a závěrečná ustanovení

4.1 Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou.

4.2 Smlouva mezi uživatelem a poskytovatelem nabývá platnost zaplacením objednaných služeb uživatelem a následným zprovozněním služeb poskytovatelem.

4.3 Smlouva může být zrušena výpovědí nebo odstoupením jedné ze smluvních stran.

Uživatel může smlouvu vypovědět ihned. Poskytovatel je povinen vrátit uživateli sumu sníženou o poměrnou část za období, které již zákazník vyčerpal. Částka k vrácení se vypočítá jako násobek měsíční sazby a počtu měsíců využití služby do konce měsíce, ve kterém došlo k podání výpovědi zákazníka.
Poskytovatel může smlouvu vypovědět s 3-měsíční výpovědní lhůtou, přičemž je povinen vyplatit uživateli nevyčerpanou poměrnou část předplacené sumy od začátku měsíce, ke kterému podal výpověď.
Odstoupit od smlouvy lze v případě jejího podstatného porušení, přičemž za podstatné porušení ze strany uživatele bude považováno zejména prodlení s platbou a ze strany poskytovatele nefunkčnost poskytované služby nebo části služby.

4.4 Tyto smluvní podmínky nabývají účinnosti dne 1. 1. 2017.